คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 2082

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

 

 

 

ความเป็นมา

 

                     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร  ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2534 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร สังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

                    ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2535 ยุบกรมแรงงาน และจัดตั้งเป็นกรมใหม่ 2 กรม คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

                    วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยให้โอนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จึงเป็นส่วนราชการสังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536

                                ในช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบให้มีแผนปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ให้ชัดเจนเป็นผลให้มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็นกระทรวงแรงงาน โดยโอนงานด้านประชาสงเคราะห์ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

         

 

****************************