คลิกประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานภาคเกษตร 

 

 ช่องทางติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพื่อขอรับคำปรึกษา ร้องเรียน / ร้องทุกข์ในเบื้องต้น (ทั่วประเทศ)

ได้ที่นี่....คลิก... หรือ QR CODE ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)

Post on 07 มีนาคม 2565
by phichit
ฮิต: 2410

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

O๑ โครงสร้าง

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร

O๓ อำนาจหน้าที่

O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O๕ ข้อมูลการติดต่อ

O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์

O๘ Q & A

O๙ Social Network

O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี

O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O๑๗ E-Service

O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O๓๐ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี

O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน

O๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ